Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C10/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare, avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare, montarea/repararea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru conductele metalice sub presiune pentru abur şi apă fierbinte, denumite în continuare „conducte”..
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor care transportă abur la o presiune peste 0,5 bar şi conductelor care transportă apă fierbinte la o temperatură peste 110ºC, având DN > 32 şi PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.

Art. 3 Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei prescripţii tehnice:
a) conductele formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi de la sau către instalaţii terestre sau marine, începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei şi toate echipamentele auxiliare montate pe aceste conducte, mai puţin echipamentele sub presiune standard aflate în staţiile de reglare a presiunii;
b) reţelele de alimentare, distribuţie şi descărcarea apei şi echipamente auxiliare;
c) echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare şi extracţie în industria petrolului, gazului natural sau explorărilor geotermale, industriei extractive, precum şi depozitelor subterane, destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;
d) conductele sub presiune folosite pentru cămăşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice şi telefonice;
e) caloriferele şi conductele pentru sisteme de încălzire cu apă caldă;
f) conductele subterane îngropate sau în canale vizitabile;
g) conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime şi fluviale sau de pe alte mijloace de plutire.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

Art. 4 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
l) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici