Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C9/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionării, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, revizia, repararea şi lucrările de întreţinere la cazanele pentru apă caldă şi cazanele pentru abur de joasă presiune.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:
a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea mai mare de 400 kW;
b) cazanele pentru abur de joasă presiune cu presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) şi având debitul mai mare de 0,6 t/h.
(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare „cazane”.
(3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplică numai cazanelor vechi, care au mai funcţionat.

Art. 3 Cazanele construite, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform reglementărilor în vigoare la data realizării lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

Art. 4 Se acceptă funcţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice şi a cazanelor:
a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă de 120ºC cu condiţia ca elementele de siguranţă (termostatele de siguranţă) să fie limitate la 110ºC de către producător sau de către persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar cu condiţia ca elementele de siguranţă (supapă de siguranţă, presostate) să fie limitate la 0,5 bar.

Art. 5 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la:
a) cazanele instalate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) cazanele din componenţa obiectivelor nucleare.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

Art. 6 (1) Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea şi/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi.
i) Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţă a maşinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;
k) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
l) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
n) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
o) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici