Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica CR8/2009

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:
a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării;
Tabelul 1
Nr. crt. Categorii de personal de deservire
1 Fochist cazane de abur şi apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune şi cazane conduse de calculator
2 Laborant operator centrale termice
3 Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane
4 Operator umplere recipiente GPL
5 Îmbuteliator fluide sub presiune
6 Macaragiu
7 Stivuitorist
8 Liftier
9 Mecanic-trolist

b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator.
Tabelul 2
Nr. crt. Categorii de personal auxiliar de deservire
1 Legător de sarcină pentru macarale
2 Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală
3 Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală
4 Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, dispozitive de ridicat şi tracţiune, transpalete)
5 Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile
6 Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule
7 Manevrant pentru ascensoare cu schip
8 Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din şantierele de construcţii
9 Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru materiale
10 Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu
11 Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

Art. 3 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;
e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare;
j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţilor;
l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
m) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
n) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici